دوشنبه 27 دی 1400   06:51:09
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 26 دی 1400 20:25:20

1395/7/27 سه‌شنبه
1390/6/8 سه‌شنبه

اداره کل : زاهدان - خیابان شریعتی نبش شریعتی 9  صندوق پستی : 836-98156   کد پستی :16349-98136

اداره چابهار:
بلوار قدس صندوق پستی 157-99715

اداره زابل :
خیابان مفتح صندوق پستی 445-98615

نمایندگی ایرانشهر:
صندوق پستی 144-99135

نمایندگی سراوان:
صندوق پستی 374-99517
 
 
تلفن های تماس :
 

مدیر کل
معاونت ارزیابی انطباق 

054-33214301-2
054-33214306

معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی
مرکز تلفن

054-33214308
054-33214311-13

فاکس

054-33214304

معاونت استاندارد شهرستان چابهار

35332834 و 35332348-054

اداره استاندارد شهرستان زابل

054-32241350-1

اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر

054-37227756-7

اداره استاندارد شهرستان سراوان

054-37629080

بيشتر
.