گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از بازارچه مرزی ریمدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز دوشنبه مورخ 29/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه مدیربازارچه مرزی ریمدان، بخشدار دشتیاری و آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار از بازارچه مرزی ریمدان واقع در شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از مناطق مختلف در محدود مرز بازدید و جلسه ای با حضور بخشدار دشتیاری، مدیر بازارچه مرزی ریمدان و تعدادی از بازرگانان منطقه به منظور بررسی بررسی مسائل و مشکلات حضور و راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه تشکیل گردید و مقرر گردید که در راستای توسعه و تسهیل فعالیت ها و کنترل و نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی در مرز و با عنایت به مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در زمینه رسمی شدن مرز مذکور، مساعدت های لازم در خصوص راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه مذکور بعمل آمده و جلسه ای هم به منظور اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات استاندارد در بخش صادرات و واردات و کنترل و نظارت های مربوطه در بخشداری دشتیاری با حضور تجار محترم منطقه برگزار گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز دوشنبه مورخ 29/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه مدیربازارچه مرزی ریمدان، بخشدار دشتیاری و آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار از بازارچه مرزی ریمدان واقع در شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از مناطق مختلف در محدود مرز بازدید و جلسه ای با حضور بخشدار دشتیاری، مدیر بازارچه مرزی ریمدان و تعدادی از بازرگانان منطقه به منظور بررسی بررسی مسائل و مشکلات حضور و راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه تشکیل گردید و مقرر گردید که در راستای توسعه و تسهیل فعالیت ها و کنترل و نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی در مرز و با عنایت به مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در زمینه رسمی شدن مرز مذکور، مساعدت های لازم در خصوص راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه مذکور بعمل آمده و جلسه ای هم به منظور اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات استاندارد در بخش صادرات و واردات و کنترل و نظارت های مربوطه در بخشداری دشتیاری با حضور تجار محترم منطقه برگزار گردد.

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از بازارچه مرزی ریمدان
1395/7/1 پنجشنبه