گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 18/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه رئیس و کارشناسان اداره استاندارد شهرستان زابل از واحد تولید آویسا پارسه تولید کننده لوله های جی. آر پی (GRP) واقع در شهرستان زابل بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 18/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه رئیس و کارشناسان اداره استاندارد شهرستان زابل از واحد تولید آویسا پارسه تولید کننده لوله های جی. آر پی (GRP) واقع در شهرستان زابل بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان زابل
1395/7/3 شنبه