گزارش تصویری

1743 بازرسی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 63 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان زابل بعمل آمد و 1743 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام، که این اقدامات منجر به صدور 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید؛ تمدید - پروانه کاربرد علامت استاندارد و تعلیق و ابطال- پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید. و در همین راستا تعداد 54 تذکر و اخطار و 8 مورد اعلام جرم برعلیه واحدهای متخلف داده شده است.

1743 بازرسی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان زابل
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 63  فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان زابل بعمل آمد و 1743 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام، که این اقدامات منجر به صدور 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید؛ تمدید - پروانه کاربرد علامت استاندارد و تعلیق و ابطال- پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید. و در همین راستا تعداد 54 تذکر و اخطار و 8 مورد اعلام جرم برعلیه واحدهای متخلف داده شده است.
 

1743 بازرسی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان زابل
1395/8/15 شنبه