گزارش تصویری

نمايشگاه دستاوردهاي نمایشگاه محصولات فناور، خلاق و دانش‌بنیان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱ نمايشگاه دستاوردهاي نمایشگاه محصولات فناور، خلاق و دانش‌بنیان سیستان و بلوچستان با حضور دکتر مدرس خیابانی استاندار استان، دکتر داود شهرکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، استارتاپ‌های پلتفرمی، واحدهای فناور، تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بینان استان آغاز به کار نمود.

غرفه اداره کل استاندارد استان با هدف تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال " تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین " علم، فناوری، تحقق و حمایت شرکتهای دانش بنیان و همچنین حمایت از توسعه فناوری با حضور دکتر مدرس خیابانی استاندار استان، دکتر داود شهرکی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان، دکتر شهیكي، رييس پارك علم و فناوري، هیئت همراه بازدید و راه اندازی شد.
طاهره افسری معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل گفت:  نمایشـگاه بـا اشـاره بـه اهمیـت حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور بـه دنبـال ایجـاد همگرایـی بیـن دسـتگاه هـای مختلـف بـرای رفــع مشــکلات پیــش روی شــرکت هــا بــه ویــژه در حــوزه اخذ نشان استاندارد محصـولات این شرکتها هسـتیم. 
وی افـزود: بـا بر طـرف کـردن ایـن موانـع، امیدواریم شـاهد اشتغال آفرینی بیشتری در اسـتان باشیم.

نمايشگاه دستاوردهاي نمایشگاه محصولات فناور، خلاق و دانش‌بنیان سیستان و بلوچستان
1401/4/11 شنبه