گزارش تصویری

اجرای طرح نظارتی و بازرسی از مجتمع های رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: آقای عاقلی گفت: طرح نظارتی و بازرسی از مجتمع های رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی با مشارکت دستگاهای اجرایی استان از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت نفت، بهداشت و امکان استان در سطح مسیرهای تردد مسافرین نوروزی استان در ایام نوروز اجرا گردید که این طرح به منظور نظارت بر عملکرد مجتمع های تفریحی و مراکز عرضه بین راهی و ارتقاء سطح کیفی فرآورده های عرضه شده در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی و توجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران انجام و بازرسین و کارشناسان استاندارد نسبت به بازرسی فرآورده های عرضه شده و مواد و فرآورده ای مورد مصرف در رستورانها و عرضه سوخت جایگاههای عرضه سوخت را کنترل و بازرسی نمودند. در یک مرحله از این طرح در مسیر شهرستان زاهدان و خاش تعداد 5 جایگاه عرضه سوخت، 7 رستوران و 5 مراکز عرضه و توزیع کالا را بازدید و نسبت به آزمون تعداد 14 نازل سوخت هم اقدام نمودند.

اجرای طرح نظارتی و بازرسی از مجتمع های رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: آقای عاقلی گفت: طرح نظارتی و بازرسی از مجتمع های رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی با مشارکت دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت نفت، بهداشت و امکان استان در سطح مسیرهای تردد مسافرین نوروزی استان در ایام نوروز اجرا گردید که این طرح به منظور نظارت بر عملکرد مجتمع های تفریحی و مراکز عرضه بین راهی و ارتقاء سطح کیفی فرآورده های عرضه شده در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی و توجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران انجام و بازرسین و کارشناسان استاندارد نسبت به بازرسی فرآورده های عرضه شده و مواد و فرآورده ای مورد مصرف در رستورانها و عرضه سوخت جایگاههای عرضه سوخت را کنترل و بازرسی نمودند. در یک مرحله از این طرح در مسیر شهرستان زاهدان و خاش تعداد 5 جایگاه عرضه سوخت، 7 رستوران و 5 مراکز عرضه و توزیع کالا را بازدید و نسبت به آزمون تعداد 14 نازل سوخت هم اقدام نمودند.  

اجرای طرح نظارتی و بازرسی از مجتمع های رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی
1396/1/9 چهارشنبه