گزارش تصویری

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: با عنایت به رویکرد جدید سازمان و مباحث مطروحه در وبینار مدیران با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه شایسته سالاری و استفاده از جوانان در انتصابات درون سیستم، در راستای تکمیل فرآیند بکارگیری نیروهای جوان در پست های اداری جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور اعضا تشکیل و با انتصاب ۵ نفر از پرسنل با توجه به دارا بودن شرایط احراز و بر اساس شایسته سالاری در سطح  رییس اداره، مسئول نمایند گی، کارشناس مسئول و نیز با مامور به خدمت ۲ نفر از پرسنل موافقت گردید۔

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل
1401/1/22 دوشنبه