گزارش تصویری

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی پارک یعقوب لیث در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پارک ها در فروردین ماه اقدام نمود. در طی این بازرسی در تاریخ 21/1/96 تعداد 5 وسیله بازی پارک یعقوب لیث شهرستان زابل غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر شناخته شده که در این راستا وسائل مذکور تا زمان بهره برداری از چرخه استفاده خارج و پلمپ گردید. این وسایل و تجهیزات بازی شامل منوریل، کشتی صبا، چرخ و فلک کوچک، تاب کوچک و بزرگ برقی می باشند.

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی پارک یعقوب لیث در شهرستان زابل    

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پارک ها در فروردین ماه اقدام نمود. در طی این بازرسی در تاریخ 21/1/96 تعداد 5 وسیله بازی پارک یعقوب لیث شهرستان زابل غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر شناخته شده که در این راستا وسائل مذکور تا زمان بهره برداری از چرخه استفاده خارج و پلمپ گردید. این وسایل و تجهیزات بازی شامل منوریل، کشتی صبا، چرخ و فلک کوچک، تاب کوچک و بزرگ برقی می باشند. 

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی پارک یعقوب لیث در شهرستان زابل
1396/1/24 پنجشنبه