گزارش تصویری

بازدید از بازارچه مرزی آبی پسابندر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ ناصر جدگال معاون اداره کل و رئیس اداره ‌استاندارد شهرستان چابهار به همراه رئیس حراست اداره کل گمرک چابهار، مشاور مدیرکل گمرک چابهار و رئیس بازارچه مرزی جدیدالتاسیس آبی پسابندر از بازارچه مرزی فوق بازدید نمودند۔ در این بازدید  هماهنگی سه جانبه بین اداره استاندارد شهرستان چابهار، گمرک و بازارچه مرزی صورت پذیرفت۔ و در خصوص استقرار دستگاههای اجرایی در بازارچه به منظور تسریع و تسهیل در فعالیت بازارچه مرزی پسابندر تصمیم گرفته شد۔

بازدید از بازارچه مرزی آبی پسابندر
1400/9/24 چهارشنبه