گزارش تصویری

فراخوان تاسیس آزمایشگاه همکار و شرکت بازرسی (نمایندگی)

بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی اداره کل استاندارد استان و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد 1- تجهیزات شهربازی و زمین های بازی 2-تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر و فرآیندهای تولید 3- بازرسی آسانسور 4- تجهیز آزمایشگاه همکار در زمینه فرآورده های نفتی (مطابق با استاندارد ملی 17025)،  از کلیه متقاضیان راه اندازی آزمایشگاه همکار و شرکت بازرسی (یا بصورت نمایندگی) برای موارد فوق الذکر (مطابق با استاندارد ملی 17020) دعوت بعمل می آید. (شایان ذکر است بررسی و توجیه اقتصادی طرح بر عهده متقاضیان می باشد).
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 333214311 -054 تماس و یا مراجعه حضوری به آدرس: زاهدان، خیابان شریعتی، شریعتی 9، اداره کل استاندارد (واحد تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت) داشته باشند.

فراخوان تاسیس آزمایشگاه همکار و شرکت بازرسی (نمایندگی)
1399/2/17 چهارشنبه