گزارش تصویری

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی در شهرستانهای زاهدان و چابهار برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 23 و 24 آبان ماه ساعت 30/8 صبح در شهرستان زاهدان و در طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 26 و 27 آبان ماه در شهرستان چابهار برای کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم کنترل کیفیت، کارشناسان محترم آزمایشگاههای همکار و مخاطبین و جامعه هدف در محل اداره کل استاندارد استان و اداره استاندارد شهرستان چابهار بصورت رایگان برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم کنترل کیفیت، کارشناسان محترم آزمایشگاههای همکار دعوت بعمل می آید تا در این دوره شرکت نمایند.

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی در شهرستانهای زاهدان و چابهار برگزار می شود 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 23 و 24 آبان ماه ساعت 30/8 صبح در شهرستان زاهدان و در طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 26 و 27 آبان ماه در شهرستان چابهار برای کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم کنترل کیفیت، کارشناسان محترم آزمایشگاههای همکار و مخاطبین و جامعه هدف در محل اداره کل استاندارد استان و اداره استاندارد شهرستان چابهار بصورت رایگان برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم کنترل کیفیت، کارشناسان محترم آزمایشگاههای همکار دعوت بعمل می آید تا در این دوره شرکت نمایند. 
 

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی در شهرستانهای زاهدان و چابهار برگزار می شود
1395/8/22 شنبه