گزارش تصویری

اهداء لوح تقدیر به اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

در گردهمایی معاونان استانداردسازی و آموزش ادارات کل استاندارد استانها که در اواخر بهمن ماه سالجاری در محل ساز مان که با حضور عمران رمضانی معاون امور برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علی اباذری معاون تدوین و ترویج استاندارد، علی سعادتی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد، آزیتا خضرایی مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، سودابه یحیی زاده مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و معاونان استانداردسازی و آموزش ادارت کل استاندارد استانها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
در گردهمایی معاونان استانداردسازی و آموزش ادارات کل استاندارد استانها که در اواخر بهمن ماه سالجاری در  محل ساز مان که با حضور عمران رمضانی معاون امور برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علی اباذری معاون تدوین و ترویج استاندارد، علی سعادتی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد، آزیتا خضرایی مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، سودابه یحیی زاده مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و معاونان استانداردسازی و آموزش ادارت کل استاندارد استانها برگزار گردید. این اداره کل در زمبنه ترویج فرهنگ استاندارد لوح تقدیری از سوی معاون تدوین و ترویج سازمان دریافت نمود.

اهداء لوح تقدیر به اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1394/12/8 شنبه