گزارش تصویری

بازدید از واحدهای تولیدی آجر ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد ایرانشهر گفت: در روز 15 اردیبهشت ماه امسال در گشت مشترک کارشناسان اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر بهمراه نمایندگان فرمانداری، شرکت نفت، اداره صمت، اداره تعزیرات حکومتی و اداره آگاهی شهرستان از چهار واحد تولیدی آجر ایرانشهر بازدید بعمل آمد. وی افزود: در این گشت مشترک کارشناسان از خط تولید، محصول، مخازن سوخت و حجم موجود محصول نهایی بازدید نمودند.
 

بازدید از واحدهای تولیدی آجر ایرانشهر
1399/2/17 چهارشنبه