گزارش تصویری

برگزاری دومین نشست آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: نشست آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت ایران با حضور واحدهای تولیدی نمونه و آزمایشگاه های ممتاز شهرستان چابهار در تاریخ 25 اسفند 97 در محل اداره استاندارد چابهار برگزار گردید.
بنابراین گزارش هدف از برگزاری این نشست اشنایی شرکت کننده ها با مفاهیم جایزه ملی کیفیت براساس مدل INQA می باشد.
در ادامه این نشست نحوه شکل گیری جایزه ملی کیفیت و مدل INQA ،فرآیند ثبت نام و ارزیابی ها توسط شهرکی معاون استاندارد سازی و آموزش و رابط ارزیابی جایزه ملی کیفیت در اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان ارایه گردید.

برگزاری دومین نشست آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت در شهرستان چابهار
1397/12/23 پنجشنبه