گزارش تصویری

تغییر عضویت ایران در کمیته های متناظر سازمان بین المللی استاندارد

نظر به تاسیس کمیته های فنی متناظر سازمان بین المللی استاندارد ISIRI/TC201,ISIRI/TC202 با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در استان، با توجه به استفاده از توانمندیهای اساتید و متخصیصن استان و پاسخگویی به اسناد بین المللی منتشر شده در کمیته های مذکور و پیرو موافقت جناب آقای مهندس اباذری معاونت محترم تدوین و ترویج سازمان و مدیر کل محترم دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با انجام پروژه تحقیقاتی بررسی استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین کمیته های مذکور و ثبت و تایید پروژه در سامانه سمات ملی و پیرو موافقت استانداری استان با پرداخت هزینه های طرح از محل اعتبارات استانی، پس از پیگیری های مستمر این اداره کل و سازمان ملی استاندارد، وضعیت ایران در کمیته های فوق از عضویت O (ناظر) به عضویت P (فعال) تبدیل گردید. که با تغییر در عضویت ایران بعد از این اساتید و متخصیصن کشور بویژه استان سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته های مذکور در کنار برخی کشورهای صاحب نام دنیا از جمله آمریکا، فرانسه، روسیه، سوئد، ایتالیا،آلمان ،ژاپن،چین، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی،

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای مهندس عاقلی مدیر کل استان گفت که نظر به تاسیس کمیته های فنی متناظر سازمان بین المللی استاندارد ISIRI/TC201,ISIRI/TC202 با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در استان، با توجه به استفاده از توانمندیهای اساتید و متخصیصن استان و پاسخگویی به اسناد بین المللی منتشر شده در کمیته های مذکور و پیرو موافقت جناب آقای مهندس اباذری معاونت محترم تدوین و ترویج سازمان و مدیر کل محترم دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با انجام پروژه تحقیقاتی بررسی استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین کمیته های مذکور و ثبت و تایید پروژه در سامانه سمات ملی و پیرو موافقت استانداری استان با پرداخت هزینه های طرح از محل اعتبارات استانی، پس از پیگیری های مستمر این اداره کل و سازمان ملی استاندارد، وضعیت ایران در کمیته های فوق از عضویت O (ناظر) به عضویت P  (فعال) تبدیل گردید. که با تغییر در عضویت ایران بعد از این اساتید و متخصیصن کشور بویژه استان سیستان و بلوچستان  با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته های مذکور در کنار برخی کشورهای صاحب نام دنیا  از جمله آمریکا، فرانسه، روسیه، سوئد، ایتالیا،آلمان ،ژاپن،چین، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی، هلند،اتریش دارای حق رای در فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی در کمیته های مذکور قبل از چاپ و انتشار جهانی می گردند. 

تغییر عضویت ایران در کمیته های متناظر سازمان بین المللی استاندارد
1395/2/6 دوشنبه