رویدادهای مهم ( اطلاعیه‌ها ) آرشیو

 فراخوان واگذاری نمونه برداری به شرکتهای بازرسی مورخ 29 فروردین ماه 1401 تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با تعرفه ها و شرایط پیوست تمدید میگردد.

 فراخوان واگذاری نمونه برداری به شرکتهای بازرسی مورخ 29 فروردین ماه 1401 تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با تعرفه ها و شرایط پیوست تمدید میگردد.

شرکتهای متقاضی می توانند تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با در نظر گرفتن شرایط پیوست و اعلام مبلغ پیشنهادی مطابق بند 1 و 2 جدول پیسوست تا تاریخ مذکور نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

 

فایل های مرتبط:

Scan_16-05-2022_1255.pdfScan_16-05-2022_1255.pdf