دوشنبه 27 دی 1400   08:09:57
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 26 دی 1400 20:25:20

1397/12/8 چهارشنبه
عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان

 
رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100  اداره اجراي استاندارد/ آقاي جامی/ 33214307 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
مشمول استاندارد اجباري و تشويقي
نشان حلال
فلزات گرانبها
2 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 كميته تاييد صلاحيت / آقاي شهرکی /33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
3 تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار
13011456100
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقاي نظام /33214314 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي
13011456101
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقاي نظام /33214314 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گازCNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه  10031457101
اداره اجراي استاندارد/ آقاي جامی /
 33214307
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
آسانسور
 
تجهيزات شهربازيها
 
ديگهاي بخار
 
ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز
CNG 
واحدهاي انرژي بر
سردخانه
خودرو و نيرومحركه
6 تدوين استانداردهاي ملي
10031455100
اداره امور تدوين/ آقاي شهرکی / 33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
7 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي
 
10011455101
اداره امور تدوين/ آقاي شهرکی / 33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
8 صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي ( پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي) 10031455102 اداره امور تدوين/ آقاي شهرکی / 33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
9 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103 اداره امور تدوين/ آقاي شهرکی / 33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
10 تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد حقيقي      13011456104  اداره امور تدوين/ آقاي شهرکی / 33214310 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
11 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100 اداره صادرات و واردات / آقاي بهمنی /33216167 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
12 ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده/صادره 10031458101 اداره صادرات و واردات / آقاي بهمنی /33216167 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
13 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين 10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي جعفری /33222481 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
14 پلمپ گذاري وسايل توزين سبك 10031459101 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي جعفری /33222481 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 آزمون نازلهاي سوخت مايع 
10031459102
اداره اوزان و مقياسها/ آقاي جعفری /33222481 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك 10031459103 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي جعفری /33222481 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده  13011456102 متولي سازمان ملي استاندارد
بيشتر
.