گزارش تصویری

برپایی نمایشگاه جنگ توسط پایگاه مقاومت شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان

برپایی نمایشگاه جنگ توسط پایگاه مقاومت شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان

برپایی نمایشگاه جنگ توسط پایگاه مقاومت شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان
1400/6/31 چهارشنبه