گزارش تصویری

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان در ساعت 15/9 روز چهارشنبه 1/2/95 در محل دفنر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان با حضور دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان رئیس جلسه، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان دبیر جلسه و اعضای کارگروه برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان در ساعت 15/9 روز چهارشنبه 1/2/95 در محل دفنر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان با حضور دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان رئیس جلسه، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان دبیر جلسه و اعضای کارگروه برگزار گردید. در ابتدا مهندس عاقلی جلسه را با تشکر از دکتر کرد و خلاصه ای از تاریخچه، عملکرد و دستاوردهای اداره کل استاندارد استان و همچنین گزارش مبسوطی از وضعیت استانداردسازی در سطح استان را ارائه و آغاز نمود. دبیر کارگروه با توجه به اهمیت موضوع شهربازی ها پیشنهاد مصوبات جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود و گفت: 1- شهرداری ها و ادارات تابعه همکاری لازم را در خصوص استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و مراکز تفریحی بعمل آورند. 2- شهرداری ها و ادارات تابعه آخرین وضعیت تجهیزات موجود در مراکز تفریحی و پارکها و زمین های بازی را به تفکیک هر پارک و مرکز و وضعیت گواهی ایمنی استاندارد آنها را ظرف مدت 15 روز به اداره کل استاندارد اعلام نمایند. 3- شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات مراکز تفریحی و پارکها و زمین های بازی فاقد گواهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل آورند. 4- شهرداریها و ادارات تابعه تا قبل از دریافت گواهی ایمنی استاندارد از صدور مجوز فعالیت و بهره برداری مراکز تفریحی و شهربازی ها خودداری نمایند. 5- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز تفریحی و شهربازی های جدید و یا اجازه نصب و راه اندازی تجهیزات جدید در مراکز تفریحی منوط به اخذ تایید از اداره کل استاندارد استان می باشد. 6- جابجایی تجهیزات مراکز تفریحی و تجهیزات بادی نیاز مجدد به اخذ تاییدیه ایمنی استاندارد در محل جدید راه اندازی می باشد. لذا شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات جابجا شده تا قبل از اخذ گواهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل آورند. 7- گواهی ایمنی استاندارد دارای اعتبار یکساله بوده و شهرداری ها، ادارات تابعه و بهره برداران باید قبل از اتمام مهلت قانونی و یا در صورت تعمیر، پس از تعمیر باید اقدامات لازم را جهت بازرسی مجدد و اخذ گواهی ایمنی استاندارد بعمل آورند. 8- اداره کل دفتر امور شهری استانداری مکاتبه ای را در زمینه رعایت مصوبات کارگروه به کلیه شهرداری های سراسر استان بعمل آورد. و در پایان جلسه بعد از تصویب مصوبات پیشنهادی دبیر جلسه مقرر گردید در هریک از جلسات کارگروه موضوع خاص با یک صنعت خاصی را ارائه و پیگیری نماید.
 

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات
1395/2/4 شنبه