گزارش تصویری

فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ویراستاران مجاز سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد در نظر دارد دوره آموزشی «استاندارد ملی ایران شماره 5: سال 1393، استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش» را در هفته سوم و چهارم آذر ماه برای ویراستاران مجاز تدوین استانداردهای ملی برگزار نماید، با توجه به لزوم حضور تمامی ویراستاران در این دوره آموزشی، تمامی ویراستاران باید تا روز جمعه 5 آذر 1395 با ارسال نامه درخواست خود ( فرم زیر ) به نشانی standard.tadvin@isiri.gov.ir آمادگی خود را برای شرکت در این دوره آموزشی اعلام نمایند. گفتنی است، زمان دقیق برگزاری این دوره آموزشی متعاقبا به ویراستارانی که اطلاعات خود را ارسال کرده اند ، اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است عدم ارسال نامه الکترونیکی تا زمان مذکور به منزله انصراف از ویراستاری استانداردهای ملی ایران می باشد. متن نامه: اینجانب ............................ به شماره ملی ................... و شماره تلفن همراه .................. شاغل در ................... درخواست شرکت در دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 را دارم.

 فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ویراستاران مجاز سازمان ملی استاندارد ایران
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد در نظر دارد دوره آموزشی «استاندارد ملی ایران شماره 5: سال 1393، استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش» را در هفته سوم و چهارم آذر ماه برای ویراستاران مجاز تدوین استانداردهای ملی برگزار نماید، با توجه به لزوم حضور تمامی ویراستاران در این دوره آموزشی، تمامی ویراستاران باید تا روز جمعه 5 آذر 1395 با ارسال نامه درخواست خود ( فرم زیر ) به نشانی standard.tadvin@isiri.gov.ir آمادگی خود را برای شرکت در این دوره آموزشی اعلام نمایند.
گفتنی است، زمان دقیق برگزاری این دوره آموزشی متعاقبا به ویراستارانی که اطلاعات خود را ارسال کرده اند، اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است عدم ارسال نامه الکترونیکی تا زمان مذکور به منزله انصراف از ویراستاری استانداردهای ملی ایران می باشد.
 

 متن نامه:
اینجانب ............................ به شماره ملی ................... و شماره تلفن همراه .................. شاغل در ................... درخواست شرکت در دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 را دارم.
رشته(های) کمیته ملی که اینجانب مجاز به ویراستاری در آن می باشم، عبارتند از:
-........
-........
-........

فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ویراستاران مجاز سازمان ملی استاندارد ایران
1395/9/15 دوشنبه