گزارش تصویری

آزمون262 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار

آزمون262 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 262 نمونه انواع کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 4330 فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند که از این تعداد آزمون تعداد 10 مورد عدم انطباق با استانداردهای مربوطه مشاهده گردید و به استناد نتایج آزمون اقدامات لازم در خصوص این قبیل از کالاها بعمل آمد.

آزمون262 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 262 نمونه انواع  کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 4330 فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند که از این تعداد آزمون تعداد 10 مورد عدم انطباق با استانداردهای مربوطه مشاهده گردید و به استناد نتایج آزمون اقدامات لازم در خصوص این قبیل از کالاها بعمل آمد.
 

آزمون262 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار
1395/7/28 چهارشنبه