گزارش تصویری

جلسه موافقت کمیته تایید صلاحیت

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: 
کمیته تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت 1400/2/18 در دفتر مدیر کل تشکیل و با دو مورد پروانه انتقالی و یک مورد تمدید و سه مورد صدور جدید پروانه تایید صلاحیت موافقت گردید.

جلسه موافقت  کمیته تایید صلاحیت
1400/2/18 شنبه