گزارش تصویری

اطلاعیه دعوت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار جهت شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد

احتراما با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز پنچ شنبه مورخ 8/7/95 از ساعت 8 الی 10 جهت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و ساعت 30/10 الی 30/12 جهت کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی، لذا بدینوسیله از کلیه جامعه هدف دعوت بعمل می آید تا در زمانهای مشخص شده در دوره مذکور شرکت نمایند.

احتراما" با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز پنچ شنبه مورخ 8/7/95 از ساعت 8 الی 10 جهت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و ساعت 30/10 الی 30/12 جهت کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی، لذا بدینوسیله از کلیه  جامعه هدف دعوت بعمل می آید تا در زمانهای مشخص شده در دوره مذکور شرکت نمایند.   
 

اطلاعیه دعوت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار جهت شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد
1395/7/6 سه‌شنبه