گزارش تصویری

تشکیل کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان

اولین جلسه سال جاری کمیته استانی کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در روز شنبه مورخ 18/2/95 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل اداره کل استاندارد استان تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا مهندس جامی رئیس اداره اجرای استاندارد استان و مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات سال گذشته کمیته در زمینه استانداردسازی مصالح ساختمانی که شامل : برگزاری 10 جلسه کمیته، برگزاری 4 دوره آموزشی به میزان 792 نفر ساعت، تائید صلاحیت یک آزمایشگاه همکار، تعداد واحدهای موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد 15 مورد، تعداد نمونه برداری انجام شده 662 مورد، تعداد کل واحدهای شناسایی شده 338 مورد(185 مورد فعال و 153 مورد غیر فعال)، تعداد پروانه های واحدهای تولیدی تعلیق و ابطال شده 42 مورد به جلسه ارائه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی موضوعات مرتبط موارد مشروحه ذیل مصوب گردید:

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اولین جلسه سال جاری کمیته استانی کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در روز شنبه مورخ 18/2/95 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل اداره کل استاندارد استان تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا مهندس جامی رئیس اداره اجرای استاندارد استان و مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات سال گذشته کمیته در زمینه استانداردسازی مصالح ساختمانی که شامل : برگزاری 10 جلسه کمیته، برگزاری 4 دوره آموزشی به میزان 792 نفر ساعت، تائید صلاحیت یک آزمایشگاه همکار، تعداد واحدهای موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد 15 مورد، تعداد نمونه برداری انجام شده 662 مورد، تعداد کل واحدهای شناسایی شده 338 مورد(185 مورد فعال و 153 مورد غیر فعال)، تعداد پروانه های واحدهای تولیدی تعلیق و ابطال شده 42 مورد به جلسه ارائه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی موضوعات مرتبط موارد مشروحه ذیل مصوب گردید:
-         اعضای محترم کمیته پیشنهادات خود را ظرف مدت دو هفته در زمینه اجرای اجباری آزمون بتن توسط مهندسین ناظر برای واحدهای مسکونی و شخصی ساز کمتر از 4 طبقه جهت طرح در شورای فنی استان اعلام نمایند.  
-         اعضای محترم کمیته پیشنهادات خود را ظرف مدت دو هفته در زمینه اجرای اجباری آزمون جوش توسط مهندسین ناظر برای واحدهای مسکونی و شخصی ساز کمتر از 4 طبقه جهت طرح در شورای فنی استان اعلام نمایند.  
-         مقررگردید در راستای حمایت از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی دارای پروانه استاندارد استان دستگاه های اجرایی عضو، پیشنهاد عملیاتی و اجرایی خود را در جلسه آینده ارائه نمایند.
-         مقررگردید در راستای اطلاع رسانی و بررسی اجرای ماده 155 قانون برنامه پنجم، دوره آموزشی کمیته آموزش شورای فنی استان، برای اعضای کمیته های پیمان، نظارت و ناظرین پروژه ها برگزار تا موضوع در هنگام بازدید از پروژها لحاظ گردد.
-         مقررگردید موضوع درج استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و بومی استان در فهرست بهاء و شرایط فنی و اختصاصی مناقصات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بررسی و پیگیری گردد.
 

تشکیل کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان
1395/2/25 شنبه