گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی برون سازمانی درسه ماهه اول سال 95 در اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

مهندس شهرکی معاونت استانداردسازی و آموزش گفت: در سه ماهه اول سال 95 تعداد 6 دوره آموزشی برون سازمانی برای تعداد 116 نفر و 2468 نفر ساعت برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استانداردسازی و آموزش گفت: در سه ماهه اول سال 95 تعداد 6 دوره آموزشی برون سازمانی  برای تعداد 116 نفر و 2468 نفر ساعت برگزار گردید. مهندس شهرکی معاونت ترویج و استاندارد سازی اداره کل استاندارد استان افزود: در سه ماهه اول سال 1395 تعداد 2 دوره آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی  و کاربرد GMP در صنایع غذایی جهت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد ،کارشناسان آزمایشگاه همکار وکارشناسان سایر دستگاههای  برای 80 نفر و 1028 نفر ساعت و 4 دوره آموزشی در راستای توانمند سازی زنان روستایی و زنان روستایی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و دفتر مدیر کل امور بانوان استانداری استان برای 36 نفر به تعداد 1440 نفر ساعت در استان برگزار گردید.
 

برگزاری دوره آموزشی برون سازمانی درسه ماهه اول سال 95 در اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1395/4/21 دوشنبه