گزارش تصویری

تاکید بر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از تحقیقات و تجربیات انجام شده در حوزه فناوری نانو در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سیستان و بلوچستان

معاونت استاندارد سازی و آموزش در ششمین کارگاه کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در تاریخ 3/10/94 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید تاکید بر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از تحقیقات و تجربیات موجود در حوزه مذکور نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش  در ششمین کارگاه کاربرد  فناوری نانو در صنعت نفت،  گاز و پتروشیمی که در تاریخ 3/10/94 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید تاکید بر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از تحقیقات و تجربیات موجود در حوزه مذکور نمود.

مهندس احمد علی شهرکی گفت: ضمن بیان وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استاندارهای ملی و بین المللی با عنایت به جایگاه ششم ایران در تولیدات علمی در فناوری نانو در جهان و تجربه بیش از یک قرن در صنعت نفت و گاز تاکید نمود. وی افزود: باید به فناوری نانو به عنوان یک مقوله ی بلند مدت نگریست و خواستار این شد که تحقیقات صورت گرفته در حوزه فناوری نانو در اکتشاف، ابزار و روش های حفاری، بهره برداری از چاهها، غشاءهای مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و ذخیره سازی و جذب گازها با کمک اساتید محترم دانشگاه و نخبگان صنعت نفت و گاز تبدیل به یک استاندارد ملی و بین المللی گردد.

تاکید بر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از تحقیقات و تجربیات انجام شده در حوزه فناوری نانو در صنعت نفت،  گاز و پتروشیمی در سیستان و بلوچستان
1394/10/5 شنبه