گزارش تصویری

تشکیل کمیته تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: در طی روز پنج شنبه مورخ 26/12/95 جلسه کمیته تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان با حضور نمایندگان مربوطه برگزار گردید که در این جلسه پرونده 8 نفر از افراد معرفی شده مشروحه ذیل مورد بررسی و 6 نفر بعنوان مدیرکنترل کیفی واحدهای تولیدی و خدماتی استان تائید صلاحیت و یک نفر تمدید پروانه و یک نفر هم مورد تائید واقع نشد. ردیف نام و نام خانوادگی واحد تولیدی نام فرآورده تصمیمات کمیته 1 خانم سیده اکرم اعظمی ارمغان ایرانیان بسته بندی برنج صدور 2 آقای عبدالحمید بامری رسول بخش بامری شن و ماسه صدور 3 علی پودینه ابراهیم پودینه شن و ماسه صدور 4 عبدالعزیز نارویی وحدت نارویی شن و ماسه صدور 5 سید حامد سجادی مروارید منطقه آزاد چابهار لوله پلی اتیلن صدور 6 محسن رئیسی عبدالعزیز شیخ زاده شن و ماسه صدور 7 خانم عاطفه هاشمزهی سیمان خاش انواع سیمان تمدید 8 یونس رئیسی مهتاب تجارت خلیج فارس بسته بندی برنج عدم صدور

تشکیل کمیته تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: در طی روز پنج شنبه مورخ 26/12/95 جلسه کمیته تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان با حضور نمایندگان مربوطه برگزار گردید که در این جلسه پرونده 8 نفر از افراد معرفی شده مشروحه ذیل مورد بررسی و 6 نفر بعنوان مدیرکنترل کیفی واحدهای تولیدی و خدماتی استان تائید صلاحیت و یک نفر تمدید پروانه و یک نفر هم مورد تائید واقع نشد.  
 

ردیف نام و نام خانوادگی واحد تولیدی نام فرآورده تصمیمات کمیته
1 خانم سیده اکرم اعظمی  ارمغان ایرانیان بسته بندی برنج صدور
2 آقای عبدالحمید بامری رسول بخش بامری شن و ماسه صدور
3 " علی پودینه ابراهیم پودینه شن و ماسه صدور
4 " عبدالعزیز نارویی وحدت نارویی شن و ماسه صدور
5 سید حامد سجادی مروارید منطقه آزاد چابهار لوله پلی اتیلن صدور
6 محسن رئیسی عبدالعزیز شیخ زاده شن و ماسه صدور
7 خانم عاطفه هاشمزهی سیمان خاش انواع سیمان تمدید
8 یونس رئیسی مهتاب تجارت خلیج فارس بسته بندی برنج عدم صدور

تشکیل کمیته تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
1395/12/28 شنبه