گزارش تصویری

دکتر مهدی اسلام پناه در برنامه گفتگوی ویژه خبری: تعارض منافع مانع کیفیت خودرو‌ها شده است

دکتر مهدی اسلام پناه در برنامه گفتگوی ویژه خبری: تعارض منافع مانع کیفیت خودرو‌ها شده است/ خلق تولید کیفی؛عامل مهم رشد اقتصادی
http://isiri.gov.ir/portal/home
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مهدی اسلام پناه در برنامه گفتگوی ویژه خبری: تعارض منافع مانع کیفیت خودرو‌ها شده است
1400/10/25 شنبه