گزارش تصویری

آزمون156 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان

آزمون156 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهها اول سال 1395 تعداد 156 نمونه انواع کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 726 فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند.

آزمون156 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهها اول سال 1395 تعداد 156 نمونه انواع  کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی  نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 726 فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند.
 

آزمون156 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان
1395/7/28 چهارشنبه