گزارش تصویری

جلسه بررسی مسائل و مشکلات کمیته های متناظر ایزو در زاهدان

ه مناسبت فرارسیدن روز جهانی استاندارد در سفری که جناب آقای مهندس اباذری معاونت محترم تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد به استان داشتند جلسه ای باحضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، اساتید محترم دانشگاه و دبیران محترم کمیته های فنی متناظر ایزو در اداره کل تشکیل و مسائل و مشکلات این کمیته ها و نحوه و چگونگی مشارکت در تدوین استانداردها، استفاده بیشتر از ظرفیت ها و توانمندیهای دانشگاه، اساتید محترم، زمینه های همکاری و مشارکت آنها در طرح های پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه و برگزاری دوره های آموزشی مجازی برای اساتید محترم و شرایط انتخاب بعنوان کارشناسان استاندارد و امتیازات در نظر گرفته شده

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی استاندارد در سفری که جناب آقای مهندس اباذری معاونت محترم تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد به استان داشتند جلسه ای باحضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، اساتید محترم دانشگاه و دبیران محترم کمیته های فنی متناظر ایزو در اداره کل تشکیل و مسائل و مشکلات این کمیته ها و نحوه و چگونگی مشارکت در تدوین استانداردها، استفاده بیشتر از ظرفیت ها و توانمندیهای دانشگاه، اساتید محترم، زمینه های همکاری و مشارکت آنها در طرح های پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه و برگزاری دوره های آموزشی مجازی برای اساتید محترم و شرایط انتخاب بعنوان کارشناسان استاندارد و امتیازات در نظر گرفته شده تدوین استانداردها برای اساتید محترم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است در این جلسه آقایان مهندس سعادتی، مدیرکل آموزش و ترویج و مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان هم حضور داشتند.  

جلسه بررسی مسائل و مشکلات کمیته های متناظر ایزو در زاهدان
1394/8/3 یکشنبه