گزارش تصویری

 فراخوان واگذاری نمونه برداری به شرکتهای بازرسی مورخ 29 فروردین ماه 1401 تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با تعرفه ها و شرایط پیوست تمدید میگردد.

 فراخوان واگذاری نمونه برداری به شرکتهای بازرسی مورخ 29 فروردین ماه 1401 تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با تعرفه ها و شرایط پیوست تمدید میگردد.

شرکتهای متقاضی می توانند تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با در نظر گرفتن شرایط پیوست و اعلام مبلغ پیشنهادی مطابق بند 1 و 2 جدول پیسوست تا تاریخ مذکور نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

 فراخوان واگذاری نمونه برداری به شرکتهای بازرسی مورخ 29 فروردین ماه 1401 تا تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با تعرفه ها و شرایط پیوست تمدید میگردد.
1401/2/26 دوشنبه