گزارش تصویری

دومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان تحویل گردید ؛

دومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان تحویل گردید  ؛ ابراهيم زاده رييس اداره استاندارد زابل اعلام كرد تعداد 1420 عدد سیلندروشیرگازنوبه چهار تا از  تاسیسات سیلندر پرکنی شهرستان زابل تحویل شد که تعداد 500عددبه پروین گاز زهک تعداد 250به تاسیسات رامشهر گاز و 250 رستم گاز و تعداد 270 عدد به شندل گاز هیرمند و همچنین تعداد 150شیر نو به شندل گاز هیرمند تحویل گرديده است؛ همچنين این تعداد سیلندر وشیر گاز بابت جایگزینی  سیلندرها وشیرهای گازی است که فرسوده ومستهلک شده بودند ، ابراهیم زاده افزود این تعداد سیلندر وشیر گازازطریق هماهنگی های بعمل امده این اداره بامدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز کشوروباهدف استانداردسازی سیلندرهای گاز انجام شده است وی با بیان اینکه سومین محموله سیلندرها وشیرهای گاز بزودی تحویل تاسیسات سیلندر پرکنیهای منطقه سیستان می شود از مردم خواست از تحویل گرفتن کپسولهای معیوب وغیر استاندارد خودداری کنند

دومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان تحویل گردید  ؛
1400/11/13 چهارشنبه