گزارش تصویری

بازرسی از 814 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان سراوان

بازرسی از 814 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان در اجرا گردید ودر راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 814 فروشگاه مورد بازرسی و 106 نمونه کالا خریداری و جهت آزمون و بررسی انطباق آنها با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاههای اداره کل و همکار ارسال گردید که ت

بازرسی از 814 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان سراوان در اجرا گردید ودر راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 814 فروشگاه مورد بازرسی و 106 نمونه کالا خریداری و جهت آزمون و بررسی انطباق آنها با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاههای اداره کل و همکار ارسال گردید که تا پایان سال مذکور تعداد... نمونه مورد آزمون و...مورد عدم انطباق مشاهده گردید که موارد عدم انطباق ها به ادارات کل استاندارد استانهای مرتبط جهت درج در سوابق واحد تولید و برخورد با واحدهای تحت پوشش ارسال گردیده است.

بازرسی از 814 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان سراوان
1395/7/28 چهارشنبه