گزارش تصویری

جلسه کمیته استانی تایید مراکز آموزشی که با تمدید پروانه تایید صلاحیت

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: 
جلسه کمیته استانی تایید مراکز آموزشی که با تمدید پروانه تایید صلاحیت مرکز آموزشی آروین کنترل شرق موافقت و به مدت یک سال تمدید گردید

جلسه کمیته استانی تایید مراکز آموزشی که با تمدید پروانه تایید صلاحیت
1400/2/18 شنبه