گزارش تصویری

آزمون 4268 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: در طی 12 ماهه سال 1395 تعداد 4268 نمونه انواع کالاهای تولیدی؛ واحدهای تولیدی تحت پوشش، نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا و نمونه کالاهای تعیین تعرفه گمرکی در آزمایشگاههای این اداره کل و آزمایشگاههای همکار تحت پوشش مورد آزمون، ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند. که از این تعداد آزمون، تعداد 101 مورد عدم انطباق با استانداردهای مربوطه مشاهده گردید. و به استناد نتایج آزمون اقدامات لازم در خصوص این قبیل از کالاها بعمل آمد.

آزمون 4268 نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان
1396/1/26 شنبه