گزارش تصویری

تزريق دوز چهارم واكسن كرونا

حضور همكاران اداره كل استان در مركز بهداشت و تزريق دوز چهارم واكسن كرونا؛ به گزارش روابط عمومي اداره كل همزمان با شيوع مجدد بيماري كرونا و اعلام پيك هفتم اين بيماري خطرناك ،مدير كل و تعدادي از همكاران اداره كل با حضور در پايگاه بهداشت فلسطين نسبت به تزريق دوز ٤واكسن اقدام نمودند.محبي مدير كل استان با اعلام ضرورت تكميل فرايند واكسيناسيون همكاران بر الزام به استمرار رعايت پروتكل هاي بهداشتي از جمله استفاده از ماسك در فضاي اداري تاكيد كرد.

تزريق دوز چهارم واكسن كرونا
1401/4/29 چهارشنبه