گزارش تصویری

بازدید فنی و نمونه برداری از واحد تولیدی فرآورده گوشتی شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در مورخ 31/4/97 کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل جهت بازدید فنی و نمونه برداری از واحد تولیدی فرآورده گوشتی مانی گوشت شهرستان زاهدان به این واحد مراجعه نمودند. مدیر کل استاندارد استان افزود: پس از بازدید فنی و نمونه برداری از واحد فوق نمونه ها جهت آزمون به اداره کل استاندارد استان انتقال داده شد.
 

بازدید فنی و نمونه برداری از واحد  تولیدی فرآورده گوشتی شهرستان زاهدان
1397/5/1 دوشنبه