گزارش تصویری

جلسه هماهنگی در خصوص استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها برگزار گردید

تشکیل جلسه هماهنگی در خصوص استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، جلسه ای به منظور هماهنگی استاندارد سازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها در روز پنج شنبه مورخ 4/9/95 در اداره کل استاندارد استان با حضور نمایندگانی از سازمان بهزیستی استان، اداره کل آموزش و پرورش استان و نماینده انجمن مهدکودکهای استان برگزار گردید. در این جلسه آقای فیروزی معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان مطالبی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و ضرورت و اهمیت استاندارد سازی بیان نمودند و در ادامه آقای جامی رئیس اداره اجرای استاندارد استان ضمن تاکید به استاندارد سازی شهربازی ها و تجهیزات زمین بازی و افزایش ضریب ایمنی این تجهیزات و جلوگیری از خطرات آتی و کاهش حوادث و سوانح، گزارش از اقدامات انجام شده در این خصوص در سطح استان به جلسه ارائه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی توسط اعضای حاضر در جلسه مقرر گردید که : 1-کلیه وسایل و تجهیزات بازی مورد استفاده در مهدکودکها از شرکتهای دارای پروانه پروانه کاربرد علامت استاندارد تهیه گردد. 2- پس از نصب و استقرار وسایل

تشکیل جلسه هماهنگی در خصوص استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، جلسه ای به منظور هماهنگی استاندارد سازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها در روز پنج شنبه مورخ 4/9/95 در اداره کل استاندارد استان با حضور نمایندگانی از سازمان بهزیستی استان، اداره کل آموزش و پرورش استان و نماینده انجمن مهدکودکهای استان برگزار گردید. در این جلسه آقای فیروزی معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان مطالبی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و ضرورت و اهمیت استاندارد سازی بیان نمودند و در ادامه آقای جامی رئیس اداره اجرای استاندارد استان ضمن تاکید به استاندارد سازی شهربازی ها و تجهیزات زمین بازی و افزایش ضریب ایمنی این تجهیزات و جلوگیری از خطرات آتی و کاهش حوادث و سوانح، گزارش از اقدامات انجام شده در این خصوص در سطح استان به جلسه ارائه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی توسط اعضای حاضر در جلسه مقرر گردید که : 1-کلیه وسایل و تجهیزات بازی مورد استفاده در مهدکودکها از شرکتهای دارای پروانه پروانه کاربرد علامت استاندارد تهیه گردد. 2- پس از نصب و استقرار وسایل و تجهیزات بازی، مجوز بهره برداری پس از نصب از طریق شرکتهای بازرسی اخذ گردد. 3- مقرر شد کلیه استانداردهای مربوط به وسایل و تجهیزات بازی تهیه و در اختیار سازمان بهزیستی جهت اطلاع رسانی به مهدکودکها قرار گیرد. 4- مقرر شد کلیه عدم انطباق های مشاهده شده در بازدید سال 94 شرکت بازرسی آریا فولاد قرن از تعدادی از مهدکودکهای سطح شهر زاهدان، مجددا" توسط سازمان بهزیستی پیگیری و در خصوص رفع نواقص اطلاع رسانی لازم بعمل آید. 
 

جلسه هماهنگی در خصوص استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در مهدکودکها برگزار گردید
1395/9/11 پنجشنبه