گزارش تصویری

پیام تبریک رییس سازمان ملی استاندارد ایران به همتایان مسیحی خود

پیام تبریک رییس سازمان ملی استاندارد ایران به همتایان مسیحی خود
http://isiri.gov.ir/portal/home
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

پیام تبریک رییس سازمان ملی استاندارد ایران به همتایان مسیحی خود
1400/10/4 شنبه