گزارش تصویری

بررسی صحت عملکرد دستگاه های توزین فرودگاهی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: با توجه به حساسیت موضوع اضافه بار و حفظ حقوق شهروندان، این اداره کل اقدام به بررسی صحت عملکرد دستگاه های توزین فرودگاهی نمود. آقای عاقلی در خصوص بازرسی و آزمون وسایل توزین فرودگاهی مستقر در فرودگاهای استان اعلام کرد. که در این طرح تاکنون تعداد 35 ترازوی فرودگاهی توسط کارشناسان اداره کل مورد آزمون صحت عملکرد قرار گرفتند.

بررسی صحت عملکرد دستگاه های توزین فرودگاهی
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: با توجه به حساسیت موضوع اضافه بار و حفظ حقوق شهروندان، این اداره کل  اقدام به بررسی صحت عملکرد دستگاه های توزین فرودگاهی نمود. آقای عاقلی در خصوص بازرسی و آزمون وسایل توزین فرودگاهی مستقر در فرودگاهای استان اعلام کرد. که در این طرح تاکنون تعداد 35 ترازوی فرودگاهی توسط کارشناسان اداره کل مورد آزمون صحت عملکرد قرار گرفتند.

بررسی صحت عملکرد دستگاه های توزین فرودگاهی
1395/7/29 پنجشنبه