گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی در سیستان و بلوچستان

مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش این اداره کل گفت: دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی 27/8/94 بمدت 8 ساعت در این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش این اداره کل گفت: دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی  27/8/94 بمدت 8 ساعت در این اداره کل برگزار گردید.

مهندس شهرکی افزود: دوره مذکور بمنظور آشنایی کارشناسان استاندارد، کارشناسان این اداره کل،  آزمایشگاههای همکار، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر استان با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی در سیستان و بلوچستان
1394/9/2 دوشنبه