گزارش تصویری

آزمون 2611 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در سیستان و بلوچستان

در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی سال 94با هماهنگی شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت؛ کنترل و آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع ( بنزین و گازوئیل ) در کلیه شهرستانهای استان اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی سال 94با هماهنگی شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت؛ کنترل و آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع ( بنزین و گازوئیل ) در کلیه شهرستانهای استان اجرا گردید. مهندس عاقلی افزود: در این طرح بازرسان اداره کل با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در کلیه شهرستانهای استان ضمن کنترل،  بازرسی و انجام آزمونهای دوره ایی نازل های عرضه سوخت با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را  مورد تائید  قرار میدهند. وی ادامه داد: در سال 94 از تعداد 197 جایگاه بازدید و تعداد 2611 نازل مورد بررسی و آزمون و تعداد 19 مورد عدم انطباق مشاهده گردید.                                                         
                                                      
 

                  آزمون 2611 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در سیستان و بلوچستان
1395/2/6 دوشنبه