گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی در دانشگاه زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه زابل در تاریخ 16 آبانماه سالجاری برگزار گردید. مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل و دانشگاه زابل و با عنایت به نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی، دوره آموزشی با حضور دانشجویان مذکور در آبان ماه سالجاری در طی یک روز در دانشگاه زابل برگزار گردید. و شرکت کنندگان با مفاهیمی در زمینه استاندارد و تدوین استاندارد، تاریخچه استاندارد، قوانین، وظایف و اهداف سازمان ملی استاندارد، سازمانهای استاندارد سازی بین المللی(ISO, IEC, ITU, CODX)، آئین نامه ها و دستورالعمل تد.وین استاندارد های ملی و نحوه پیشنهاد تدوین و تدوین استانداردهای ملی و ... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی در دانشگاه زابل  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی  برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه زابل در تاریخ 16 آبانماه سالجاری برگزار گردید.
مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل و دانشگاه زابل و با عنایت به نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی، دوره آموزشی با حضور دانشجویان مذکور در آبان ماه سالجاری در طی یک روز در دانشگاه زابل برگزار گردید. و شرکت کنندگان با مفاهیمی در زمینه استاندارد و تدوین استاندارد، تاریخچه استاندارد، قوانین، وظایف و اهداف سازمان ملی استاندارد، سازمانهای استاندارد سازی بین المللی(ISO, IEC, ITU, CODX)، آئین نامه ها و دستورالعمل تد.وین استاندارد های ملی و نحوه پیشنهاد تدوین و تدوین استانداردهای ملی و ... آشنا شدند. 
 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی در دانشگاه زابل
1395/8/26 چهارشنبه