گزارش تصویری

اطلاعیه در خصوص عدم استفاده از گاز مایع سیلندری در خودروها

اطلاعیه : سازمان ملی استاندارد ایران به اطلاع مصرف کنندگان عزیر گاز مایع سیلندری در سراسر کشور می رساند: گازمایع سیلندری صرفا جهت سوخت لوازم خانگی گاز سوز بوده و استفاده از آن به عنوان سوخت در خودروهای شخصی ( بجزء خودروهایی که با مجوز قانونی در جایگاه مربوطه شارژ می شوند) در حال حاضر ممنوع می باشد. لذا مسئولیت و حوادث ناشی از استفاده غیر مجاز از گاز مایع سیلندری برعهده مصرف کننده خواهد بود.

اطلاعیه :
سازمان ملی استاندارد ایران به اطلاع مصرف کنندگان عزیر گاز مایع سیلندری در سراسر کشور می رساند: گازمایع سیلندری صرفا" جهت سوخت لوازم خانگی گاز سوز بوده و استفاده از آن به عنوان سوخت در خودروهای شخصی ( بجزء خودروهایی که با مجوز قانونی در جایگاه مربوطه شارژ می شوند) در حال حاضر ممنوع می باشد. لذا مسئولیت و حوادث ناشی از استفاده غیر مجاز از گاز مایع سیلندری برعهده مصرف کننده خواهد بود.
 

اطلاعیه در خصوص عدم استفاده از گاز مایع سیلندری در خودروها
1395/8/8 شنبه