گزارش تصویری

اطلاعیه درخصوص صدور گواهینامه راهنمای مسئولیت اجتماعیبه گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، سازمان ملی استاندارد ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور هر گونه گواهی نامه بر اساس استاندارد ISO 26000:2010  توسط برخی شرکت ها و اعطای جایزه مسئولیت اجتماعی ندارد.
براساس این گزارش، در دامنه کاری استاندارد ISO 26000:2010  با عنوان "راهنمای مسئولیت اجتماعی" ذکر شده است که این استاندارد ، سیستم مدیریتی نبوده و با هدف صدور گواهی، تدوین نشده است از این رو صدور هر گونه گواهی در این خصوص از نظر سازمان ملی استاندارد ایران مجاز نمی باشد.

                                                                                          روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

اطلاعیه درخصوص صدور گواهینامه راهنمای مسئولیت اجتماعی
1396/2/6 چهارشنبه