گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی کالیبراسیون عمومی در این استان برای کارشناسان استاندارد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان دستگاهای اجرایی و کارشناسان آزمایشگاههای همکار در روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 23 و 24 آبانماه سالجاری در شهرستان زاهدان برگزار گردید. مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی با حضور 134 نفر آبان ماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید. و شرکت کندگان با مفاهیمی در زمینه کالیبراسیون، تاریخچه کالیبراسیون، اندازه شناسی و مرکز اندازه شناسی و ... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان زاهدان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی کالیبراسیون عمومی در این استان برای کارشناسان استاندارد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان دستگاهای اجرایی و کارشناسان آزمایشگاههای همکار در روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 23 و 24 آبانماه سالجاری در شهرستان زاهدان برگزار گردید.
مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی با حضور 134 نفر آبان ماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید. و شرکت کندگان با مفاهیمی در زمینه کالیبراسیون، تاریخچه کالیبراسیون، اندازه شناسی و مرکز اندازه شناسی و ... آشنا شدند. 
 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان زاهدان
1395/8/27 پنجشنبه