گزارش تصویری

راستای تفویض اختیار مدیران رده های عملیاتی به استانها، جلسه کمیته منابع انسانی با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال در اجرای نامه اداره امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران در راستای تفویض اختیار مدیران رده های عملیاتی به استانها، جلسه کمیته منابع انسانی با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء تشکیل و در خصوص انتصاب سه نفر از پرسنل این اداره کل تصمیمات لازم اخذ گردید۔

راستای تفویض اختیار مدیران رده های عملیاتی به استانها، جلسه کمیته منابع انسانی با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد
1400/2/18 شنبه