گزارش تصویری

نشست همکاری در راستای تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد و دانشگاه سیستان و بلوچستان

اولین جلسه تخصصی در پایان آبانماه با حضور معاونت استاندارد سازی وآموزش اداره کل و مدیران گروههای مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل دفتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس شهرکی معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان گفت: در راستای افزایش مشارکت بیشتر اساتید دانشگاهها در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی اولین جلسه تخصصی در پایان آبانماه با حضور  معاونت استاندارد سازی وآموزش  اداره کل و مدیران گروههای مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل دفتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان برگزارگردید.

مهندس شهرکی افزود: لزوم مشارکت بیشتر اساتید، دانشجویان و نخبگان درفرآیند استاندارد سازی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با عنایت به تفاهم نامه های موجود میان وزارت علوم و سازمان ملی استاندارد ایران و مزایای پیش بینی شده تاکید دارد.

شایان ذکر است در این جلسه مدیران گروههای مهندسی صنایع، شیمی، معدن، مکانیک، مواد و متالوژی، عمران و پژوهشکده نانو حضور داشتند.

نشست همکاری در  راستای تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد و دانشگاه سیستان و بلوچستان
1394/9/1 یکشنبه