گزارش تصویری

دکتر اسلام پناه: خط قرمز سازمان ملی استاندارد سلامت و پاکدستی است/ ما وکیل مردم هستیم و دغدغه ما دغدغه مردم است

دکتر اسلام پناه: خط قرمز سازمان ملی استاندارد سلامت و پاکدستی است/ ما وکیل مردم هستیم و دغدغه ما دغدغه مردم است
http://isiri.gov.ir/portal/home
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر اسلام پناه: خط قرمز سازمان ملی استاندارد سلامت و پاکدستی است/ ما وکیل مردم هستیم و دغدغه ما دغدغه مردم است
1400/10/19 یکشنبه