گزارش تصویری

کمیته نظارت بر نوسازی و جایگزینی سیلندر و شیر سیلندر در شهرستان زابل تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان کمیته نظارت بر نوسازی و جایگزینی سیلندر و شیر سیلندر در شهرستان زابل با حضور اعضای استانی و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل و روسای ادارات مرتبط شهرستانی و مدیران تاسیسات سلندر پرکنی حوزه سیستان در محل فرمانداری زابل تشکیل گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و رئیس کمیته مذکور ابتدا مطالبی در خصوص ضرورت استاندارد سازی تاسیسات سیلندر پرکنی ، بازسازی و نوسازی شیر و سیلندر و همکاری در خصوص استاندارد سازی این موضوع و اهداف کمیته مذکور و گزارشی از اقدامات انجام شده کمیته در سطح استان پرداختند. در ادامه جلسه آقای سرگزی رئس اداره استاندارد شهرستان زابل گزارشی از وضعیت استاندارد سازی تاسیسات سیلندر پرکنی شهرستان و آمار عملکرد بازرسی و نظارت بر اسن واحدها ارائه نمودند و در ادامه آقای شه بخش دبیر کمیته و نماینده انجمن کارفرمایان گاز مایع در استان، گزارشی از وضعیت بازسازی و نوسازی شیر و سیلندر گاز مایع در حوزه سیستان در طی چند ساله اخیر پرداختند. در ادامه جلسه جناب آقای ناظری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه زابل نیز ضمن تشکر ا

تشکیل کمیته نظارت بر نوسازی و جایگزینی سیلندر و شیر سیلندر در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان کمیته نظارت بر نوسازی و جایگزینی سیلندر و شیر سیلندر در شهرستان زابل با حضور اعضای استانی و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل و روسای ادارات مرتبط شهرستانی و مدیران تاسیسات سلندر پرکنی حوزه سیستان  در محل فرمانداری زابل تشکیل گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و  رئیس کمیته مذکور ابتدا مطالبی در خصوص ضرورت استاندارد سازی تاسیسات سیلندر پرکنی ، بازسازی و نوسازی شیر و سیلندر و همکاری در خصوص استاندارد سازی این موضوع و اهداف کمیته مذکور و گزارشی از اقدامات انجام شده کمیته در سطح استان پرداختند. در ادامه جلسه  آقای سرگزی رئس اداره استاندارد شهرستان زابل گزارشی از وضعیت استاندارد سازی تاسیسات سیلندر پرکنی شهرستان و آمار عملکرد بازرسی و نظارت بر اسن واحدها ارائه نمودند و در ادامه آقای شه بخش دبیر کمیته و نماینده انجمن کارفرمایان گاز مایع در استان، گزارشی از وضعیت بازسازی و نوسازی شیر و سیلندر گاز مایع در حوزه سیستان در طی چند ساله اخیر پرداختند. در ادامه جلسه جناب آقای ناظری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه زابل نیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه در شهرستان با توجه به وضعیت سیلندرهای موجود در چرخه مصرف و بروز برخی از اتفاقات در حوزه سیستان ضرورت توجه به این امردر شهریتان را خواستار شده و در ادامه با توجه به موضوعات مطرح شده و در راستای افزایش ضریب ایمنی، نوسازی و بازیازی شیر و سیلندها مقرر گردید که : 1-  تاسیسات سیلندر پرکنی نسبت به استاندراد سازی تاسیسات با توج به پیاده سازی کلیه فصل های استاندارد 841 اقدام نمایند. 2- حوضچه های تست سیلندرها فعال گردد. 3- نوار نقاله های موجود در تاسیسات فعال و بکار گیری شود. 4- شرکت پرسی ایرانگاز اقدامات لازم در خصوص تامین سیلندرهای نو و جایگزین را بعمل آورد. 5- تاسیسات سیلندر پرکنی اقدامات لازم جهت تهیه و تامین سیلندرهای تنخواه جهت جایگزینی و تعویض سیلندرهای معیوب را برابر حداقل تعداد مورد نیاز بعمل آورند.
 

کمیته نظارت بر نوسازی و جایگزینی سیلندر و شیر سیلندر در شهرستان زابل تشکیل گردید
1395/8/17 دوشنبه